Coordinació d’activitats empresarials

Seguripreven li ofereix el servei de realització de la coordinació d’activitats empresarials i assumir les funcions de coordinador designat, donant compliment a la Llei 54/2003, Llei 31/1995, RD 171/2004, RD 1627/1997 i al RD 1109/1997.

Objectius de la coordinació d'activitats empresarials

La coordinació d'activitats empresarials per a la prevenció de riscos laborals ha de garantir el compliment dels següents objectius:

 • L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts a la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, per les empreses concurrents al centre de treball.
 • L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
 • El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.
 • L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

Quan cal dur a terme la coordinació d'activitats empresarials?

Es troben dins l'abast de la coordinació d'activitats empresarials els següents supòsits:

 • Concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball.
 • Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball del qual un empresari és titular.
 • Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball quan hi ha un empresari principal.

Dins del camp d’actuació del coordinador es realitzaran entre d’altres les següents funcions:

 • Reunions inicials i periòdiques amb les empreses concurrents.
 • Impartició d’instruccions.
 • Establiment de mesures específiques de prevenció de riscos laborals.
 • Redacció d’informes de coordinació.
 • Revisió de la documentació de les empreses i possible conformitat d’accés.
 • Servir de canal per a l’intercanvi d’informació.
 • Visites periòdiques per a la comprovació de la correcta aplicació dels principis de l’activitat preventiva i dels mètodes de treball, i compliment de les mesures preventives proposades.