Coordinació de seguretat en fase d'execució

Segons el R.D. 1627/1997, quan en l’execució d’una obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

SeguriPreven realitza la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució conforme a les seves obligacions segons la normativa actual:

  1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
  2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els constractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva.
  3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix.
  4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials
  5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
  6. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.