Coordinació de seguretat en fase de projecte

En les obres incloses en l’àmbit d’aplicació del R.D. 1627/1997, quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra.

SeguriPreven analitzarà el projecte proposat i el procés constructiu necessari per a la seva execució, per tal d’evitar riscos laborals i garantir les condicions de seguretat i salut en la fase de disseny. A partir d’aquí, s’elaborarà l’estudi de seguretat i salut o en el seu cas l’estudi bàsic de seguretat i salut.