Estudis de seguretat i salut

Seguripreven redacta Estudis de Seguretat i Salut així com Estudis Bàsics de Seguretat i Salut d’acord amb el R.D. 1627/1997. 

L’estudi de seguretat i salut inclourà, com a mínim, els següents documents :

  1. Memòria descriptiva
  2. Plec de condicions
  3. Plànols
  4. Amidaments
  5. Pressupost

 

Demani información sense compromís.