Plans de seguretat i salut

Seguripreven redacta plans de seguretat i salut per a contractistes d’acord amb el R.D. 1627/1997 i a les recomanacions establertes per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

Des de SeguriPreven oferim també el servei de redacció de procediments de treball específics, plans de seguretat o planificació de l’activitat preventiva per a obres sense projecte i redacció d’annexos específics a plans de seguretat i salut.

El contingut dels plans de seguretat i salut és:

  1. Memòria descriptiva
  2. Plec de condicions
  3. Plànols
  4. Amidaments
  5. Pressupost

A aquest servei, li podem complementar el servei de tramitació de l'obertura de centre de treball, i del llibre de subcontractació en cas de ser necessari.

Demani informació sense compromís.